Garanciális ügyintézés

A gyakori garanciális ügyekre ezen az oldalon megtalálod a megoldást és a teendőket, hogy a probléma minél gyorsabban és hatékonyabban megoldódjon.

Ha mégsem találod, amit keresel, akkor a lenti elérhetőségeket vedd fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

Az Ön által vásárolt termékhez korlátozott garancia jár. Ez azt jelenti, hogy a Bestway cserére feljogosító garanciával szavatolja a termék minőségét, viszont a termék cseréjén túl, a szivárgás következményeiért nem vállal felelősséget (pl.: vízdíj vagy vegyszer árának kifizetéséből eredő gazdasági veszteségért). A Bestway nem cseréli ki a terméket, ha az elhanyagoltnak látszik, vagy ha azt a jelek szerint nem a használati útmutatóban leírtak szerint használták.

A garancia érvényesítéséhez maradéktalanul ki kell tölteni az alábbi szavatossági jegyet.

A Bestway 1 év jótállást vállal a vízforgatókra és a 10.000Ft feletti értékű elektromos eszközökre.
A medencetestre, annak kiegészítőire, tartozékaira és a 10.000Ft alatti értékű elektromos eszközökre 2 év szavatosságot vállal, melynek első 6 hónapjában cseréli garanciálisan a terméket.

Egyes termékek, illetve a medencék és azok bizonyos kellékei nem sorolhatóak a tartós fogyasztási cikkek közé, ezáltal ezen termékekre 10.000 Ft felett sem vonatkozik a kötelező 1 éves jótállás!

A gyár az első 6 hónap alatt meghibásodott medencetest esetében cseréli az arra jogosult, megreklamált terméket. Ehhez díjtalanul biztosít cseredarabokat.

A vásárlástól számított 12 hónapon belüli medencegépészet, homokszűrős vízforgató, vízmelegítő esetében cseréli az arra jogosult, megreklamált terméket. Ehhez díjtalanul biztosít cseredarabokat.

A vevő a reklamációigényét e-mailben tudja bejelenteni a lent felsoroltak szerint.

A cseredarabot a szerviz-szolgáltató juttatja el a vásárlónak a jogszabályban előírt határidők betartásával.

Amennyiben a vevő az áruházon keresztül kívánja érvényesíteni reklamációs igényét, úgy az áruház vevőszolgálata minden esetben értesítést kap a reklamáció rendezéséről.

A szavatossági jogok sorrendje:

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

Elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a szavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?

Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:

 • ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
 • ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs szavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).

Ki mikor mit bizonyít?

A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén.

Kötelező jótállás ismertető:

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, kötelező jótállás esetén ez egy év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

Látni kell azonban, hogy a gyakorlatban a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan „párhuzamosan” telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor átfedésben vannak. Amennyiben például a fogyasztó szivattyút vásárol 10.000 Ft feletti értékben, arra a vonatkozó rendelet alapján egy év kötelező jótállás jár, függetlenül attól, hogy a Ptk. alapján pedig – fogyasztói szerződés esetén – két év jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek a szavatossági jogok. A jótállás azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállás alapján érvényesíthető jogok a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Tehát garanciaidő alatt jótállás esetén az első évet, szavatosság esetén az első 6 hónapot kell érteni.

A szavatossági jegyet a fenti linken letöltheted, a vásárlást és a szavatosságot a számla fogja bizonyítani.

Mit kell tenned, ha garancia időn belül az alábbiakat tapasztalod a Bestway termékekkel:

Küldd el nekünk az alábbiakat:

 1. számlamásolat
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. leeresztődugó melletti gyári szám kivágva és lefotózva emailben

E-mail cím: service@bestwaycorp.hu

Küldd el nekünk az alábbiakat:

 1. számlamásolat
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. leeresztődugó melletti gyári szám kivágva és lefotózva emailben

E-mail cím: service@bestwaycorp.hu

Küldd el nekünk az alábbiakat:

 1. számlamásolat
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. elvágott tápkábelről készült kép (a vízforgatóból való kimenetnél) FIGYELEM ÉLŐTTE HÚZD KI A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBÓL!)

E-mail: service@bestwaycorp.hu

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. egész homokszűrő

Postacím (egész évben):

1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat 
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. a gépészeti egység

Postacím (egész évben):

1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat 
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. hibás termék és minden tartozéka

Postacím (egész évben):

1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat 
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. egész pumpa és minden tartozéka

Postacím (egész évben):

1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat 
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy
 3. egész SUP és minden tartozéka

Postacím (egész évben):

1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Juttasd el hozzánk az alábbiakat:

 1. számlamásolat szkennelve vagy fotózva
 2. kitöltött Bestway szavatossági jegy digitálisan
 3. kivágott gyári szám lefotózva e-mailen beküldve

E-mail: service@bestwaycorp.hu

Ha a dobozból bármilyen elem, alkatrész, kiegészítő hiányzik, akkor ide írj nekünk: 

Üzenet küldése.

Mindenképp küldd el a számlamásolatot, és a hiányzó termék nevét, mi pedig pótoljuk a hiányt.

Kapcsolatfelvétel:

06 (80) 204 624

Bestway, Lay-Z-Spa és Hydro-Force termékekkel kapcsolatban várjuk a hívását. Hétfőtől péntekig: 8:00-15:30

E-mail küldés

Bestway, Lay-Z-Spa és Hydro-Force termékekkel kapcsolatban várjuk üzenetét.

Postacím

A járvány miatti korlátozások idején postai úton nem fogadunk terméket.

© Aqualing Kft. | Bestway Global Holding Inc.